O firmě

Milan Babuka

Počátek činnosti naší firmy se datuje od roku 1997. Naším cílem je poskytnout zákazníkům širokou možnost odborného propojení jednotlivých oblastí bezpečnosti. V součastné době je výhodné propojit Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), Požární ochranu (PO) a Krizové a mimořádné situace.

Většinou jsou tyto oblasti řešeny jednotlivými specialisty, což je pro podnik nevýhodné jak finančně, tak organizačně.

Při své práci (auditech, šetření úrazů, požárů atd.) narážíme na nekoordinovanost a nepropojenost jednotlivých oblastí bezpečnosti. To je spojeno s nedostatkem zpětných kontrolních vazeb a vytváří jádro problémů a nejistoty.

Nabízíme komplexní řešení bezpečnosti s ohledem na typ podniku, organizace či provozu. Do řešení zahrnujeme nejen nezbytné zákonné požadavky BOZP a PO, ale také berme v úvahu krizové situace, zabezpečení majetku, osobní ochranu, ochranu informací a ochranu a výchovu zaměstnanců.

Dlouholetá praxe ve výše zmíněných oblastech, nám umožňuje konstatovat, že takovýto celostní přístup snižuje četnost mimořádných a konfliktních situací. Naopak umožňuje zvýšit jistotu zaměstnanců, jejich stabilizaci a motivaci. To sekundárně vede k lepším pracovním výkonům a větší stabilitě podniku.

Vzdělání našich lektorů je odborné, doplněné dalšími specializovanými kurzy a školeními. Sledujeme aktuální vývoj těchto oblastí a neustále si prohlubujeme své znalosti novými předpisy.