Požární ochrana

Místo schůdků, Coca Cola

Plnění povinností na úseku požární ochrany ukládá zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška o požární prevenci 246/2001 Sb.

U právnických osob odpovídá za plnění povinností uvedených v zákoně statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku.

Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je každý povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

V souvislosti s výše uvedeným nabízí naše firma u všech druhů podniků (administrativní, výrobní, provozní, stavební aj.) a pro pracoviště na všech úrovních v těchto podnicích níže uvedené služby.

Dokumentace:

Zajišťování činnosti: