BEZPEČNOST PRÁCE

Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření dle zákona. Tato povinnost je zakotvena v zákoníku práce od §132 až §138 65/1965 Sb. a vztahuje se na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Dozorem nad bezpečností práce je u nás pověřeno ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému je podřízen Státní úřad inspekce práce. Výkonnými složkami jsou oblastní inspektoráty práce. V oblasti hygieny páce provádí dozor i hygienická služba. Plnění povinností zaměstnavatele je kontrolováno odborovými orgány, které mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Zodpovědnost za BOZP na pracovištích, mají vedoucí pracovníci v rozsahu svých funkcí.

V souvislosti s výše uvedeným nabízí naše firma u všech druhů podniků (administrativní, výrobní, provozní, stavební aj.) a pro pracoviště na všech úrovních v těchto podnicích níže uvedené služby.

Vyhledávání a posuzování rizik na pracovištích
Tato činnost je nezbytná pro zajištění zákonných požadavků na daných pracovištích, získání podkladů k preventivním opatřením a výchově zaměstnanců.

Vypracování nezbytných vnitropodnikových směrnic a zajištění kategorizace pracovišť
Současná praxe vyžaduje vypracování vnitropodnikových směrnic, které umožňují vedení podniku i zaměstnancům orientaci ve struktuře podniku v souvislosti se zajištěním BOZP a zodpovědností za jednotlivé činnosti a pracoviště.

Školení zaměstnanců na všech úrovních řízení
Zákonné vstupní školení prováděná odborně způsobilou osobou v den nástupu zaměstnance do zaměstnání. Opakovaná školení prováděná minimálně jednou za 2 roky. Odborná školení dle jednotlivých profesí zaměstnanců (řidiči, práce ve výškách, práce na stavbách, strojírenství, dílny, lesní práce, práce se zvířaty aj.)

Provádění kontrol dle zákonných požadavků
Správné dodržování zákoníku práce a předpisů BOZP se zajistí pravidelnými kontrolami pracovišť. Kontroly jsou důležité jak pro zaměstnavatele, zda dodržují předpisy, tak pro zaměstnance, zda dodržují nařízení zaměstnavatele. Výsledkem kontrol jsou zápisy, které slouží jako podklad k odstraňování závad a zajištění pracovního prostředí.

Pracovní úrazy
Registrace pracovního úrazu, vyšetření pracovního úrazu, součinnost při následném řešení a následné předcházení opakování úrazu.

Posuzování uzavíraných smluv z hlediska BOZP
Posuzujeme smlouvy s externími dodavateli služeb pro daný podnik (pronájem, pojištění, přestavby, servisní služby atd.), kde je nutné vymezit povinnosti z pohledu BOZP.

Bezpečnostní značení a OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky)
Vyhodnocení potřeb, zajištění, dodání a umístění bezpečnostního značení a OOPP.

Poradenství a orientace v platné legislativě pracovně právních vztahů
V rámci časté změny legislativy a výskytu problémů v pracovně právní rovině zajišťujeme poradenství a řešení problémů.

Poradenství a orientace v personální problematice
Pomoc při vypracování pracovních smluv, vstupní školení, evidence zaměstnanců, kategorizace zaměstnanců, motivace a stabilizace zaměstnanců, péče o zaměstnance, plán školení a tréninků.

Vypracování plánu krizového řízení
Zpracování dokumentace pro postup v krizové situaci v podniku (požár, povodeň, působení vnějších negativních faktorů).

Školení a výcvik zaměstnanců pro mimořádné situace
Připravuje zaměstnance na mimořádné situace (přepadení, vydírání, konfliktní klientela, vyhrožování násilím a bombou atd.)