MIMOŘÁDNÉ SITUACE – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Nová úprava zákoníku práce ukládá podnikům povinnost přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí.

Výňatek ze Zákoníku práce §102 (6)

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím pracovně-lékařskou péči. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovně-lékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

V souvislosti s výše uvedeným nabízí naše firma u všech druhů podniků (administrativní, výrobní, provozní, stavební aj.) a pro pracoviště na všech úrovních v těchto podnicích níže uvedené služby.

Zajištění činnosti právnických nebo fyzických osob podílejících se na zajištění krizových opatření a havarijních situací

Zajištění výčtu a hodnocení možných krizových rizik

Vyhodnocení možných oblastí vzniku krizových situací

Rizika a havárie vyplývající z činností podniku:

 • Technologické havárie – exploze, požáry
 • Narušení dodávek el.energie
 • Narušení dodávek plynu

Rizika a havárie vyplývající z vnějších zdrojů:

 • Epidemie
 • Námrazy, náledí a silné mrazy
 • Sněhová kalamita
 • Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Povodně velkého rozsahu
 • Epizootie
 • Technologické havárie – exploze, požáry
 • Narušení dodávek el.energie
 • Narušení dodávek tepla
 • Narušení funkčnosti veřejných informačních a komunikačních vazeb
 • Narušení automobilové dopravní soustavy
 • Narušení dodávek pitné vody
 • Dlouhotrvající sucha
 • Bouřky a elektrické jevy v atmosféře
 • Narušení dodávek plynu
 • Dlouhodobá inverzní situace
 • Vichřice a větrné smrště
 • Radiační havárie
 • Silné zemětřesení
 • Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem ZP