POŽÁRNÍ OCHRANA

Plnění povinností na úseku požární ochrany ukládá zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška o požární prevenci 246/2001 Sb.

U právnických osob odpovídá za plnění povinností uvedených v zákoně statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku.

Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je každý povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

V souvislosti s výše uvedeným nabízí naše firma u všech druhů podniků (administrativní, výrobní, provozní, stavební aj.) a pro pracoviště na všech úrovních v těchto podnicích níže uvedené služby.

Dokumentace:

 • začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • směrnici pro organizaci a řízení požární ochrany,
 • požární řády,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů (operativní karta, operativní plán),
 • řád ohlašovny požárů,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, vpožárně bezpečnostní řešení,
 • návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Zajišťování činnosti:

 • školení zaměstnanců a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • vedení požární knihy,
 • kontrolní činnost na pracovištích,
 • spolupráce se správními úřady týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech (rozhodnutí a stanoviska správních úřadů).